Сыйлоо барагынын үлгүсү
СЫЙЛОО БАРАГЫ


  1. Сыйлана турган адамдын аты жөнү ________________________________________

_________________________________________________________________________


  1. Кызматы, иштеген орду.__________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  1. Туулган жылы, айы_______________________________________________________
  2. Билими: (кайсы окуу жайын, качан бүтүргөн) ________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  1. Илимий даражасы:_______________________________________________________
  2. Жалпы иш жылдары:_____________________________________________________
  3. Мамлекеттик кызматтагы иш жылдары:______________________________________
  4. Азыркы иштеген мекемедеги иш жылдары:___________________________________

_______________________________________________________________________

  1. _______________________________________________________________________

(сыйлыктын түрү)

_________________________________________________сунуштоо чечими кабыл алынды

________________________________№   протоколу________________________________

(протоколдун №, датасы)


Профсоюздук уюмдун   жетекчиси:____________________  м.о   ____________________

                                                                          (кол тамгасы)                          (аты-жөнү)


“Макулдашылды”

Жетекчи:_________________         _____________________                  ________________

                         (кызматы)                            (кол белгиси)                                      (аты жөнү)


“ ____ ” _______________2023-ж


Көчүрүп алуу: СЫЙЛОО БАРАГЫ